Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu

2. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému, nebo písemně na objednávkovém mailu: objednavka@commeatus.cz.

(poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

4. Doba dodání zboží

Zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do sedmi pracovních dní. Společně s obvyklou dobou dodání balíků dopravní společností celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu obvykle nepřesáhne 10 pracovních dnů. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do deseti dní, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

5. Způsob platby

Platba předem – 99,- Kč bez DPH na bankovní účet Prodávajícího – 221922711/0300. Platit může Kupující bankovním převodem. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.

Dobírka – platba při převzetí zboží, s příplatkem 30 Kč bez DPH.

Platba hotově při převzetí zboží. V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodli na osobním předání zboží, je možné zboží zaplatit v hotovosti při převzetí zboží na adrese:

Commeatus s.r.o.
Kotíkovská 927/19
32300 Plzeň

Po-Pá 8:00 – 14:00, tel. +420 377 182 390

Zasíláme společností Geis.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 377 182 390 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu info@commeatus.cz

Nepřevzetí zboží u přepravce (bez předchozího telefonického či e-mailového zrušení objednávky před expedicí) – je porušení kupní smlouvy a vzniklá škoda (náklady na expedici + 300 Kč náklady na vymáhání pohledávky) může ze zákona být Prodávajícím vymáhána a to zasláním peněžní poukázky na tuto částku, která je splatná do sedmi dnů. V případě nezaplacení této složenky bude tato předána vymáhací službě, která bude tuto částku soudně vymáhat. Dle zákona 367/2000 Sb.

Má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Souhlasím s tím, ze společnost Commeatus s.r.o., Kotíkovská 927/19,323 00 Plzeň (dále jen společnost) je, jakožto správce, oprávněno zařadit kupujícím poskytnuté údaje v rozsahu – e-mailová adresa – do databáze příjemců obchodních sdělení. Dále souhlasím s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatele pro účely zasílání informací, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být v budoucnu přiřazeny za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha

7.2 Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

7.3. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

7.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

7.5 Společnost si vyhrazuje právo nezaslat objednávku učiněnou zákazníkem, který zadal neplatný email, nebo neplatné telefonní číslo.

7.6 Zároveň kupující prohlašuje, že je oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytuji výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

8. Doprava – cena

U objednávek do 2999,- Kč bez DPH za jednu objednávku se účtuje dopravné ve výši 200,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 3000,- Kč se doprava neúčtuje.

 

Reklamační řád COMMEATUS s. r. o.

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému dodanému zboží je přikládána faktura, případně paragon, jenž slouží jako dodací a záruční list.

Rozpor s kupní smlouvou při převzetí zboží

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Doporučení

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Kupující je oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí dodaného zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Tato lhůta trvá 14 kalendářních, nikoliv pracovních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. V případě, že zákazník obdrží zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně.

V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí kompletní zboží do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na vlastní náklady zpět prodávajícímu, jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace). Kupující zabalí či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Doporučujeme zákazníkům odstoupit od smlouvy písemně a toto odstoupení doručit do sídla prodávajícího nebo zaslat odstoupení prostřednictvím emailové zprávy na adresu reklamace@commeatus.cz  a to nejpozději v poslední den lhůty. Pokud poslední den lhůty připadá na víkend nebo svátek, tak se za poslední den lhůty považuje nejbližší předcházející pracovní den.

V odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky nebo číslo dokladu o koupi (pro rychlou identifikaci), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz, tedy uvedení čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího nebo adresy pro vrácení částky složenkou. Peníze budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej skutečně odeslal.

Vady prodané věci po převzetí zboží v záruční době.

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace kupujícího s doklady, vztahujícími se ke zboží

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, použitím v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu.

Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Šarže a datum minimální trvanlivosti zboží jsou vždy uvedeny na každé výrobku jednotlivě.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním/prodejním dokladem.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu a s vyplněným REKLAMAČNÍM LISTEM, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Adresa prodávajícího pro uplatnění reklamace je:

Commeatus s.r.o.
Kotíkovská 927/19
323 00 Plzeň

Kontaktní informace pro reklamační vyřízení:
email: reklamace@commeatus.cz
tel.: +420 377 182 390
Provozní doba: 08.00 – 14.00 (v pracovní dny)

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován telefonicky či emailem (nedojde-li k osobní reklamaci zboží)

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník prodávajícího.

Pověřený pracovník prodávajícího je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání.

Pokud zákazník uplatní některá z práv vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, nedohodne-li se s pověřeným pracovníkem písemně jinak.

Odstranitelné vady

Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Není-li provedení opravy vzhledem k povaze a charakteru vady možné, má kupující právo (je-li to úměrné k povaze vady) požadovat výměnu zboží (příp. jeho součásti). Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Na výměnu zboží, slevu ceny či odstoupení od smlouvy má kupující v případě odstranitelné vady právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

Neodstranitelné vady

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží.

V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové a bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Lhůty pro vyřizování reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ostatní ujednání

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z vad zboží neupravená tímto řádem se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

Aktualizováno: 15.9.2015